• ระบบ Call Center เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์ ระบบ call center ระบบ Call Center เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์ 101201 01

ระบบ Call Center : เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์

“การบริการ” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้มีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการ ทั้งการบริการที่ดีตะส่งผลต่อความต้องการกลับมาใช้บริการและเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น ผู้ใช้บริการที่ได้รับการบริการที่ดีกลับไปจากผู้ให้บริการก็จะกลายมาเป็น Brand Loyalty ที่จะคอยสนับสนุนสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นๆ ต่อไป ที่มาพร้อมๆ กับการจัดการระบบโทรศัพท์สำนักงาน และระบบ Call Center เพื่อสร้างช่องทางการบริการและการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะต้องมีการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ดีและเสถียรภาพ นอกจากนี้ในส่วนของการให้บริการก็ต้องมีการสร้างความประทับใจและอำนวยความสะดวกในด้านการตอบคำถามและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อได้อย่างมืออาชีพที่สุด จึงจะสามารถสร้างฐานลูกค้าและเพิ่ม Brand Loyalty ที่เชื่อมั่นในบริษัทและองค์กรของเราได้…

เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริการ

ใช้ระบบรับสายอัตโนมัติ

เพื่อสร้างช่องทางการติดต่อที่ตรงความต้องการได้รวดเร็วขึ้น ที่จะทำให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้ช่องทางการติดต่อที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ทั้งยังเป็นการช่วยในการประหยัดเวลาการสนทนาลดความเยิ่นเย้อระหว่างผู้ให้บริการและคู่สายให้สามารถแก้ไขปัญหาและปิดการสนทนาให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ระบบอัติโนมัติยังช่วยในการแก้ปัญหาในกรณีที่เป็นเรื่องทั่วๆไป ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพนักงานคู่สาย

มีคู่สายคอยรับสายที่เพียงพอต่อความต้องการ

การที่มีผู้ใชบริการจำนวนมาก แต่คู่สายสนทนาไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เกิดความเสียเปรียบ และส่งผลต่อความไม่ประทับใจในการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นได้  ดังนั้นงองค์กรจึงจำเป็นต้องจัดคู่สายการสนทนาให้เพียงพอและรวดเร็วต่อความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี พร้อมกับการรับสายที่รวดเร็วทันท่วงทีก็จะช่วยสร้างความประทับใจเพิ่มขึ้นได้

ระบบ Call Center เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์ ระบบ call center ระบบ Call Center เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์ 101202 01 600x399

ระบบ Call Center เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์

Photo by Hack Capital on Unsplash

เริ่มต้นน้ำเสียงด้วยความจริงใจ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

ผู้ให้บริการ จำเป็นต้องมีน้ำเสียง พร้อมแก้ไขสถานการณ์ในด้านการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และให้คำแนะนำได้อย่างมีไหวพริบ อีกทั้งต้องให้บริการด้วยความจริงใจและมีใจรักงานบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการได้มากขึ้น และจะได้รับความจริงใจจากผู้ใช้บริการกลับมา

กล่าวปิดการสนทนาที่สร้างความเชื่อมั่นในการบริการแก่ลูกค้า

เมื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำด้านการใช้งานให้แก่ผู้บริการสำเร็จแล้ว การปิดการสนทนาด้วยบทสนทนาที่มีความจริงใจและความเชื่อมั่นที่พร้อมให้บริการในครั้งต่อไป ก็จะช่วยสร้างความประทับใจในการใส่ใจด้านการให้บริการได้ดีมากขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจในความต้องการกลับมาใช้บริการในองค์กรของเราได้ต่อไปเรื่อยๆ

มีระบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบประเมินความพึงพอใจ เป็นระบบที่จะช่วยในการปรับปรุงข้อผิดพลาดให้แก่องค์กรในกรณีเกิดความผิดพลาดหรือการดำเนินการที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ประทับใจ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ปัญหาการให้บริการได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งระบบการเมินความพึงพอใจนี้ ยังช่วยประเมินการดำเนินงานในภาพรวมว่าการให้บริการขององค์กรอยู่ในระดับไหน  และควรจะพัฒนาการให้บริการไปในทิศทางใด


…การให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจและการประกอบการในทุกๆด้าน เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือแก่องค์กรให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ยิ่งโดยการให้บริการจากระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า ระบบ Call Center ด้วยแล้ว ที่จะมาช่วยสร้างความสะดวกในการบริการให้กับสำนักงานและองค์กรได้อย่างมาก ด้วยการใช้งานระบบโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต IP Phone ในการใช้งานผ่าน Cloud เพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการให้บริการใด้ทั้งในสำนักงานและการบริการลูกค้าภายนอก ที่มีระบบอัติโนมัติและประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างตรงจุด ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องติดตั้งเดินสายให้ยุ่งยากเหมือนระบบโทรศัพท์ PBX แบบเก่า  เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการจากองค์กรของคุณให้ก้าวไปสู่บริษัทที่มีความดีเด่นด้านการให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Call Center จาก YaleCom

.

.

Cover Photo by Farzad Nazifi on Unsplash

2019-01-05T09:59:23+00:00