• IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม ip phone IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม kdlans54v3s2v 01

IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม

ในที่ยุคที่การสื่อสารสามารถทำให้การดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน รวมถึงการทำธุรกิจนั้นสามารถประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน รวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสารขององค์กรหรือธุรกิจ โดยได้พัฒนาจากระบบเดิม สู่การพัฒนาที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างระบบโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone ที่ทาง Yale Com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารสำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ได้ให้บริการระบบโทรศัพท์ IP Phone ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด พร้อมใช้งาน. สเถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า สำหรับโทรศัพท์บนเครือข่ายหรือเรียกว่า IP Technology เป็นโทรศัพท์ที่ได้พัฒนาและออกแบบที่รองรับเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ VoIP คือการติดต่อสื่อสารหรือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีสำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งในการใช้งานจะต้องต่อกับระบบ IP Phone เข้ากับโครงข่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องมีเซิร์ฟเวอร์ (Server) ในการรองรับการให้บริการสำหรับระบบโทรศัพท์สำนักงาน ซึ่งทาง Yale Com ได้มีบริการในการให้บริการทางด้านตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ใช้เทคโนโลยีจาก Cloud มาเพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสารให้กับองค์กรหรือธุรกิจ

IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม ip phone IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม kdlans54v3s2v 02 600x400

ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม


สำหรับการติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการสื่อสารที่องค์กรหรือธุรกิจไม่ควรมองข้าม เพราะระบบโทรศัพท์สำนักงานหรือการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นการติดตั้งตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายภายใน ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์เพิ่มเติม สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายภายใน หรือที่หลาย ๆ คนจะรู้จักกันอย่าง LAN ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้หมายเลขโทรศัพท์ยังมีการกำหนดชัดเจน โดยจะเป็นหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้งานในแต่ละราย หรือที่องค์กรหรือธุรกิจใช้กันอย่างหมายเลขที่ใช้ในการติดต่อแผนกหรือฝ่ายต่าง ๆ และสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่การติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

ข้อดีของการใช้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาจาก Cloud Technology สามารถช่วยให้องค์กร หน่วยงาน หรือธุริจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสายสัญญาณโทรศัพท์ได้ และสามารถปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะพิเศษที่เหมาะต่อการใช้งานขององค์กรหรือธุรกิจ เช่น การรับส่ง FAX ผ่านทาง E-Mail นอกจากนี้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone ยังสามารถติดต่อสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์ได้อีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก Jannoon028 / Pressfoto

2019-01-07T13:15:40+00:00