ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท เยล คอม จำกัด 
นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้แล้ว และต่อไปนี้ขอเรียกแทน บริษัท เยล คอม จำกัด ว่าผู้ให้บริการ

 1. บริษัท เยล คอม จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
 2. ระยะเวลาการใช้บริการและเงื่อนไขข้อตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ ตกลงให้มีผลบังคับใช้นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะบอกยกเลิกการใช้บริการโดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริการทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการออกใบแจ้งค่าใช้บริการในรอบบิลถัดไป โดยระยะเวลาการใช้บริการขั้นต่ำของแต่ละบริการคือหนึ่งเดือน
 3. ผู้ให้บริการ จะให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค หรือ เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ หรือเหตุขัดข้องเกิดจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ มิได้
 4. กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ และผู้ให้บริการ จะแก้ไขการขัดข้องในส่วนของผู้ให้บริการให้คืนดีในเวลาอันสมควร โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการและบริวาร
 5. ผู้ให้บริการ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแก่ผู้ใช้บริการ หากข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้บริการรับส่งถึงกันนั้นเกิดความล่าช้า สูญหาย หรือเสียหาย
 6. การคิดค่าบริการรายเดือนเดือนแรก จะเริ่มคิดค่าบริการ ณ วันที่ผู้ใช้บริการแจ้งว่าต้องการเปิดใช้บริการ หรือหากมิได้แจ้ง ให้ถือเอาวันที่ทำการชำระเงินครั้งแรก เป็นวันที่เริ่มคิดค่าบริการ
 7. การคิดค่าบริการการโทรผ่านระบบโทรศัพท์ จะคิดจากวันที่หนึ่ง ถึงวันสิ้นเดือน ของเดือนก่อนหน้าวันที่ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ
 8. ผู้ใช้บริการ จะต้องชำระค่าบริการให้ครบตามจำนวนที่ผู้ให้บริการได้ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ จึงจะสามารถบอกยกเลิกการใช้บริการ ดังที่ระบุในข้อ 2. ได้
 9. ผู้ใช้บริการ จะต้องเป็นผู้จัดหา และบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทางเอง
 10. ในกรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ให้บริการ มีสิทธิระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ด้วยเหตุดังนี้
  10.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
  10.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งค่าใช้บริการ 2 คราวติดต่อกัน
  10.3 ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้ผิดกฏหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี
  10.4 ยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฏหมาย
 11. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฏหมาย หรือใช้บริการในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการตรวจสอบด้วยวิธีการและมาตรการตามสมควร หากมีข้อบ่งชี้ หรือมีความน่าสงสัยว่าอาจนำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย หรือหลอกลวงผู้อื่น
 13. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยชื่อ เพื่อเป็นตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของผู้ให้บริการ
 14. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากบริษัทฯ หลังจากได้รับภายใน 15 วัน หากเกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารที่ท่านได้รับถูกต้องสมบูรณ์ และไม่สามารถแก้ไขได้