ระบบ call center

ระบบ Call Center ส่งความห่วงใย เมื่อฝุ่น PM2.5 ทำร้าย ด้วยระบบโทรศัพท์บน Cloud

วิกฤติการณ์ฝุ่น PM2.5 อาจเป็นอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง แต่ไม่เคยเป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารด้วยระบบ YaleCom หรือระบบ Call Center แม้แต่น้อย

ระบบ Call Center 5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี !

ระบบ Call Center หรือ ‘ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า’ มีบทบาทสำคัญมากต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ และต่อไปนี้คือ5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี