Month: December 2019

Cloud Phone CRM มัดใจลูกค้าอย่างไร สำหรับธุรกิจยุคใหม่ yalecom cloud phone Cloud Phone กับระบบ CRM มัดใจลูกค้าได้อย่างไร สำหรับธุรกิจยุคใหม่ CRM                                                         yalecom 1024x536

Cloud Phone กับระบบ CRM มัดใจลูกค้าได้อย่างไร สำหรับธุรกิจยุคใหม่

การมัดใจลูกค้าให้มีความภักดีต่อแบรนด์นั้น นับเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือด หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการทำ CRM เป็นอย่างมาก

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน 3 ระบบ Yalecom ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ที่องค์กรธุรกิจนิยมใช้ จากอดีตถึงปัจจุบัน                         3       Yalecom 1024x536

ระบบโทรศัพท์ ที่องค์กรธุรกิจนิยมใช้ จากอดีตถึงปัจจุบัน

ระบบโทรศัพท์สำนักงานในยุคนี้ มิได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่มีฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ ที่พัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีอิทธิพล