Month: February 2020

PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 ประเภทที่คุณควรรู้ Yalecom pbx PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 ประเภทที่คุณควรรู้ สำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ PBX                        3                            Yalecom 1024x536

PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 ประเภทที่คุณควรรู้ สำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่

PBX เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ทำให้สำนักงานนั้นๆ มีเบอร์ต่อหรือเบอร์ภายในเป็นของตนเองเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันเอง PBX ยุคปัจจุบันมีทั้งหมด 3 ประเภทที่นิยมใช้งานในองค์กร

โทรศัพท์สำนักงาน 10 สิ่งควรทำ & ไม่ควรทำ Telemarketing Yalecom โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานกับ 10 สิ่งควรทำ & ไม่ควรทำสำหรับ Telemarketing 10                           Telemarketing Yalecom 1024x536

โทรศัพท์สำนักงานกับ 10 สิ่งควรทำ & ไม่ควรทำสำหรับ Telemarketing

การทำการตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ยุคนี้ มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจบางประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งการเข้าถึงในรูปแบบอื่นอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลหรือไม่สามารถรู้ผลตอบกลับได้ชัดเจนนัก 

voip 9 เหตุผลที่บริษัทควรทำ Telemarketing yalecom voip voip 9 เหตุผลที่บริษัทควรทำ Telemarketing 9                               telemarketing yalecom 1024x536

voip 9 เหตุผลที่บริษัทควรทำ Telemarketing

Telemarketing เป็นการตลาดทางตรงหรือเป็นการสื่อสารกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์ ข้อดีคือไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ประหยัดเงินและเวลาเนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปหาลูกค้าถึงที่ ก็สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทางโทรศัพท์ได้เลย