PBX

PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 ประเภทที่คุณควรรู้ Yalecom pbx PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 ประเภทที่คุณควรรู้ สำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ PBX                        3                            Yalecom 1024x536

PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 ประเภทที่คุณควรรู้ สำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่

PBX เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ทำให้สำนักงานนั้นๆ มีเบอร์ต่อหรือเบอร์ภายในเป็นของตนเองเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันเอง PBX ยุคปัจจุบันมีทั้งหมด 3 ประเภทที่นิยมใช้งานในองค์กร